TrueYou : TruePoint แลกซื้อแอพหรือสินค้าใน iTune Store
กรุณาเข้าสู่ระบบ เพื่อรับสิทธิพิเศษ

TruePoint แลกซื้อแอพหรือสินค้าใน iTune Store

หมายเหตุ
1. สำหรับผู้ใช้บริการเบอร์ทรูมูฟ เอชแบบรายเดือน ในนามบุคคลธรรมดา
2. ลูกค้าต้องสมัครบริการครั้งแรกเพื่อรับบัตร Virtual Card – Master Card แล้วนำไปกรอกในช่อง Payment ของ itunes ด้วยตนเอง
3. บัตร Virtual Card ที่ได้รับจะไม่มีเงินอยู่ในบัตรและไม่ต้องเติมเงินเข้าไปเพื่อใช้งาน
4. หากลูกค้าไม่สามารถจำเลขบัตรได้ หรือข้อมูลบัตรหาย ให้ทำการสมัครใหม่ได้ทันที เนื่องจากทาง TrueYou ไม่สามารถดึงข้อมูล หรือ ออกบัตรใหม่ให้ได้
5. ราคาสินค้าที่แสดงจะเป็นราคาตามอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละวัน และเมื่อแลกด้วย TruePoint จะรวมค่าบริการ 15%
6. หากราคาที่คำนวณรวมค่าบริการมีเศษสตางค์จะทำการปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็ม

ข้อกำหนดและเงื่อนไข
1. บริการนี้ เรียกว่า บริการ “ซื้อสินค้าบน App Store และ iTunes Store ผ่านเบอร์ทรูมูฟ เอช” ผู้ใช้บริการที่ต้องการใช้บริการนี้สามารถสมัครได้ด้วยการกด *994# แล้วโทรออก จากนั้น ผู้ใช้บริการจะได้รับข้อความเพื่อยืนยันการสมัครใช้บริการ
2. บริการนี้สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ของบริษัท เรียล มูฟ จำกัด หรือบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (รวมเรียกว่า “บริษัท”) ที่มีสถานะของการใช้งานปรกติ
3. เมื่อมีการสมัครบริการนี้แล้ว ผู้ใช้บริการตกลงให้ บริษัท ทำการสมัครขอใช้บริการการชำระค่าบริการกับทางบริษัท ทรู มันนี่ จำกัด ให้แก่ผู้ใช้บริการ เพื่อวัตถุประสงค์ในการแลกคะแนนทรูพอยท์เพื่อซื้อสินค้าบน iTunes และ App Store โดยผู้ใช้บริการจะได้รับหมายเลขจำนวน 16 หลัก พร้อมรหัสความปลอดภัยอีก 3 หลัก เพื่อนำไปใช้ในการลงทะเบียน Apple ID
4. เมื่อผู้ใช้บริการตกลงแลกซื้อสินค้าจาก iTunes หรือ App Store แล้วแต่กรณี ผู้ใช้บริการตกลงชำระค่าสินค้าตามราคาที่ปรากฏ โดยแลกคะแนนทรูพอยท์เพื่อซื้อแอพ หรือ สินค้าใน itunes Store ในอัตราทรูพอยท์ 10 คะแนน เท่ากับ 1 บาท และโดยตกลงชำระค่าดำเนินการเพิ่มเติมอีก 15% ของราคาสินค้าบน iTunes หรือ App Store ทั้งนี้ กรุณาตรวจสอบว่าท่านมีทรูพอยท์อย่างน้อย 500 คะแนนกรณีลูกค้าแบบรายเดือน ก่อนทำการสมัครบริการนี้ โดยเมื่อทำการตั้งค่าเครื่องในครั้งแรก App Store จะทดลองตัดทรูพอยท์ของท่าน แล้วจากนั้นจะทำการคืนเงินให้ภายหลัง
อนึ่ง ผู้ใช้บริการรับทราบว่า บริษัท ทรู มันนี่ จำกัด จะเป็นผู้ดำเนินการหักเงินค่าสินค้าและค่าดำเนินการเพื่อชำระค่าบริการ โดย
  • หากลูกค้าทำการแลกคะแนนทรูพอยท์เพื่อซื้อสินค้าจาก iTunes หรือ App Store มูลค่ารวมน้อยกว่า 400 บาท Apple จะทำการส่ง Email เพื่อแจ้งรายละเอียด ภายใน 24 ชม. และจะทำการเรียกเก็บเงินภายใน 2-3 วัน ซึ่งลูกค้าจะต้องมีทรูพอยท์ในระบบเพียงพอต่อยอดที่แลกเพื่อซื้อสินค้า จนกว่า Apple จะดำเนินการหักคะแนนทรูพอยท์
  • หากลูกค้าทำการแลกคะแนนทรูพอยท์เพื่อซื้อสินค้าจาก iTunes หรือ App Store มูลค่ารวมมากกว่า 400 บาท ลูกค้าจะต้อง Verify Payment Information โดยยืนยันรหัสความปลอดภัยอีกครั้ง จึงสามารถซื้อสินค้าต่อได้
5. ในกรณีที่ลูกค้าแบบรายเดือนมีทรูพอยท์ไม่เพียงพอสำหรับซื้อสินค้าในวันที่ Apple ดำเนินการเรียกเก็บเงิน ลูกค้าจะไม่สามารถดำเนินการซื้อสินค้าต่อได้ และ Apple ID นั้นจะไม่สามารถซื้อสินค้าอื่นๆเพิ่มเติมได้ จนกว่ายอดคงค้างจะถูกชำระ ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง
  • หากลูกค้าพยายามกด *994# โทรออก เพื่อขอรับหมายเลขบริการใหม่ ระบบจะไม่สามารถส่งเลขให้ลูกค้าได้ จนกว่ายอดคงค้างชำระจะถูกหัก
6. หากมีการขอคืนค่าสินค้าบน iTunes หรือ App Store ผู้ใช้บริการจะต้องทำการติดต่อทางผู้ให้บริการ iTunes หรือ App Store เพื่อพิจารณาและอนุมัติให้มีการคืน เมื่อผู้ให้บริการ iTunes หรือ App Store อนุมัติการคืนแล้ว บริษัทยินดีอำนวยความสะดวกในการติดต่อเพื่อรับคืนให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยพิจารณาจากราคาที่แสดงบน iTunes หรือ App Stores ตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ผู้ใช้บริการได้รับการอนุมัติ โดยผู้ใช้บริการจะได้รับคืนคะแนนทรูพอยท์ เฉพาะค่าสินค้า ไม่รวมค่าดำเนินการเพิ่ม 15% ตามข้อ 4
7. หมายเลข 16 หลักที่ผู้ใช้บริการได้รับตามข้อ 3 ผู้ใช้บริการ สามารถนำไปใช้งานได้กับการแลกซื้อสินค้าบน iTunes และ App Store เท่านั้น โดย Apple ID ที่ใช้ร่วมกับหมายเลขดังกล่าวจะต้องเป็นบัญชี Apple ID ของประเทศไทยเท่านั้น
8. กรณีลูกค้าลืมหมายเลขดังกล่าว ลูกค้าสามารถกด *994# เพื่อขอรหัสใหม่ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งจะเป็นการยกเลิกหมายเลขเดิมไปในคราวเดียวกัน
9. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแลกซื้อสินค้าผ่านบริการนี้ได้ไม่เกิน 15 ครั้งต่อวัน หรือ ใช้คะแนนทรูพอยท์เพื่อซื้อสินค้าได้มูลค่าไม่เกินวันละ 1,000 บาท
10. หากผู้ใช้บริการกระทำการอันเป็นการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที
  10.1 กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา: หากผู้ใช้บริการกระทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา ให้ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา “วัตถุประสงค์แห่งสัญญา” : ผู้ใช้บริการจะต้อง
    ก. ใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้เพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริตตามวิธีการใช้ บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ และจะไม่นำบริการไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อ
    ข. ไม่ใช้ ไม่นำบริการมาใช้ ไม่ดัดแปลง หรือไม่กระทำการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใดเพื่อเชื่อมต่อหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว รวมทั้งไม่กระทำการ อันมีลักษณะ หรือคาดหมายได้หรือเชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรมหรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อบริษัทหรือบุคคลอื่นใด ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือไม่ทำการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่ายหรือส่วนใด ๆ ของเครือข่าย เกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ
  10.2 กระทำการที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช้หรือรับข้อเสนอของบริการหรือมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการหรือนำบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย
11. บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้ หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของบริษัท
12. เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น บริษัท ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันผ่านทางช่องทางที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร
13. การคำนวณค่าสินค้าจะคำนวนจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ itunes store เรียกเก็บซึ่งอาจมีจำนวนคลาดเลื่อนจากวันที่แลก เป็นผลจากอัตราขึ้นลงของอัตราแลกเปลี่ยน ระบบ จะคำนวณค่าสินค้าและตัด TruePoint ตามอัตราแลกเปลี่ยนในวันที่ itunes Store ทำการเรียกเก็บเงิน โดยหากมีเศษของการคำนวณ จะทำการปัดขึ้นเสมอ เช่น สินค้าราคา 34.57 บาท คำนวณตามอัตรา 10 TruePoint = บาท เท่ากับ 345.7 TruePoint ระบบจะปัดขึ้นเป็น 346 TruePoint ที่ต้องใช้แลก
14. TrueYou ขอสงวนสิทธิในการคืน TruePoint ในทุกกรณี หากมีการแลก TruePoint สำเร็จแล้ว และลูกค้ามีการคืนสินค้า (Refund) ใน itunes store
15. ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางช่องทางดังนี้ True Move H Care โทร 1331