ให้คุณได้อิ่มเก๋ ช้อปเท่ เพลย์เพลิน พร้อมรับส่วนลดสูงสุด 50% ที่ร้านค้าทั่วประเทศที่มีสัญลักษณ์โครงการเท่กับทรูพร้อมร่วมสนุกชิงรางวัลกล้อง GoPro มูลค่า 14,500 บาท จำนวน 1 รางวัล  และรางวัลเวิร์คช้อปถ่ายภาพวีดีโอด้วยกล้อง GoPro ที่ บางกระเจ้า จำนวน 30 ท่าน

ร่วมสนุก ชิงของรางวัล เพียงถ่ายภาพและเขียนบรรยายให้โดนใจกรรมการ

ลูกค้าทรู สามารถส่งรูปภาพและคำบรรยายที่ http://bit.ly/2Jpn3kn

ของรางวัลจากแคมเปญ chill in style ดังนี้

รางวัลที่ 1: กล้อง GoPro HERO7 Black มูลค่า 14,500 บาท จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 2: เวิร์คช้อปถ่ายภาพวีดีโอกับกล้อง GoPro ที่บางกระเจ้า จ.สมุทรปราการ จำนวน 30 รางวัล (1 รางวัล ต่อ 1 ท่าน)
กิจกรรม: 1 Day Trip Workshop 9.00 - 17.00 น. ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562
ให้คุณได้เรียนรู้เทคนิคการถ่ายวีดีโอด้วยกล้อง GoPro กับวิทยากรและทีมงานมืออาชีพจาก GoPro Thailand ณ บางกระเจ้า สถานที่ท่องเที่ยวสีเขียวทางธรรมชาติที่เปรียบเสมือนปอดขนาดใหญ่ให้กับกรุงเทพฯ ภาคเช้ารู้จักอุปกรณ์กล้อง GoPro เรียนรู้เทคนิคการถ่ายภาพ ภาคบ่ายลงสนามจริงให้คุณปั่นจักรยาน ลัดเลาะไปตามชุมชนและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในบางกระเจ้า เพื่อเก็บภาพวีดีโอสุดเท่ในแบบของคุณ พร้อมเรียนรู้เทคนิคการตัดต่อเบื้องต้นเพื่อสร้างสรรค์เป็นไฟล์วีดีโอให้คุณได้ upload อวดความเท่ลง social ง่ายแบบม้วนเดียวจบ

การคัดเลือกผู้โชคดี
ตัดสินจากภาพถ่ายและข้อความที่เขียนบรรยายเข้ามา โดยผู้โชคดีที่มีภาพถ่ายและเขียนได้โดนใจคณะกรรมการมากที่สุด จะได้รับรางวัลที่ 1 คือกล้อง GoPro HERO7 Black มูลค่า 14,500 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาท) จำนวน 1 รางวัล และผู้ที่ได้อันดับรองลงมา ตั้งแต่อันดับที่ 2 - 31 จะได้รับรางวัลที่ 2 คือสิทธิ์เข้าร่วมเวิร์คช้อปถ่ายภาพกับกล้อง GoPro ที่บางกระเจ้า จ.สมุทรปราการ ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 จำนวน 30 รางวัล (1 รางวัล ต่อ 1 ท่าน) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี: วันอังคารทึ่ 1 ตุลาคม 2562 ทาง www.trueyou.co.th
นอกจากนี้ บริษัทจะทำการแจ้งไปยังเลขหมายโทรศัพท์ของลูกค้าที่เป็นผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับของรางวัลอีกช่องทางหนึ่งด้วย

เงื่อนไข
1. ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลและร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ จะต้องเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1.1 เป็นผู้ใช้สินค้าและ/หรือบริการ ในนามบุคคลธรรมดา ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือบริษัทในเครือ (“บริษัท”) ที่มีสถานะของการใช้สินค้าและ/หรือบริการในสถานะปกติ โดยต้องไม่ปรากฏว่ามีหนี้ค่าใช้สินค้าและ/หรือบริการค้างชำระทั้งสิ้น (“ลูกค้าทรู”) หรือ
1.2 เป็นลูกค้าทรู และเป็นผู้มีสิทธิในบัตรทรู แบล็คการ์ด (ลูกค้าทรูแบล็คการ์ด) ที่มีสถานะ Active อยู่ในปัจจุบัน
1.3 เป็นลูกค้าทรู และเป็นผู้มีสิทธิในบัตรทรูเรดการ์ด (ลูกค้าทรูเรดการ์ด) ที่มีสถานะ Active อยู่ในปัจจุบัน
1.4 อายุ 18 - 60 ปี มีร่างกายแข็งแรง สามารถปั่นจักรยานได้ กรณีเป็นเยาวชน อายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องได้รับความยินยอมให้เข้าร่วมกิจกรรมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษรทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2562 จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2562 หรือจนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
2. หากบริษัทไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีได้ หรือผู้โชคดีไม่ติดต่อกลับเพื่อขอรับรางวัลภายในวันที่กำหนดข้างต้น ให้ถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิไม่ขอรับของรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น และให้ถือเป็นสิทธิขาดที่บริษัทฯ จะดำเนินการอย่างใดก็ได้กับของรางวัลดังกล่าว
3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ต้องทำการชำระเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่ารางวัล โดยชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีด้วยวิธีโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งบริษัทจะมีการจัดส่งแบบฟอร์มให้ผู้โชคดีผ่าน e-mail หลังจากที่ติดต่อผู้โชคดีได้แล้ว และตรวจสอบผู้โชคดีว่ามีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขในการได้รับรางวัล ผู้โชคดีจะต้องชำระค่าภาษีดังกล่าว และเข้ามารับรางวัลภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ด้วยตนเอง พร้อมแสดงเอกสารดังต่อไปนี้
3.1 บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) พร้อมสำเนาที่มีการรับรองความถูกต้องแล้ว จำนวน 1 ฉบับ
3.2 ใบแสดงการชำระภาษีหัก ณ ที่จ่ายและภาษีมูลค่าเพิ่ม
3.3 กรณีเป็นเยาวชน อายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องแสดงหนังสือยินยอมให้เข้าร่วมกิจกรรมจากผู้ปกครอง
ที่ บริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จำกัด เลขที่ 18 อาคารทรู ทาวเวอร์ ชั้น 13 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 ภายในวันที่ระบุในตารางข้างต้น เวลา 09:00 – 17:30 น. หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าลูกค้าตกลงสละสิทธิไม่ขอรับรางวัลใด ๆ ทั้งสิ้น หรือในกรณีที่บริษัทตรวจสอบพบว่า คุณสมบัติของผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลไม่ครบถ้วน หรือผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลปฏิบัติผิด หรือไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือเงื่อนไขอื่นใดที่บริษัทหรือผู้สนับสนุนของรางวัลกำหนดไว้ หรือไม่พร้อมด้วยเหตุผลใดๆ ภายใต้การพิจารณาของบริษัท บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธการให้รางวัลโดยลูกค้าตกลงไม่โต้แย้ง หรือคัดค้านใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการมอบของรางวัลดังกล่าวให้แก่ผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลในลำดับถัดไปตามเงื่อนไขในข้อ หรือดำเนินการใด ๆ กับของรางวัลดังกล่าวได้ภายใต้การพิจารณาของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว
4. กรณีผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลตกลงชำระค่าภาษีตามที่ระบุไว้ในข้อ 5 แล้ว ให้ถือว่าผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับของรางวัลตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ทุกประการ พร้อมทั้งตกลงไม่โต้แย้ง คัดค้าน หรือเรียกร้องสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้น
5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 2 ไม่ต้องชำระเงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
6. ผู้โชคดีที่มีสิทธิได้รับรางวัลจะมีสิทธิได้รับรางวัลต่อเมื่อไม่มีหนี้ค้างชำระค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และ/หรือเงินใด ๆ ต่อบริษัทฯ ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่มีสิทธิได้รับรางวัล และตลอดระยะเวลาการเดินทางไปจนกว่าจะได้มีการดำเนินการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ถูกต้องและครบถ้วนแล้วทั้งสิ้น

เงื่อนไขทั่วไป
- สิทธิ์ใดๆ จากรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น บัตรกำนัล สิทธิพิเศษ หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นใดได้
- ของรางวัล หรือสิทธิ์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลก คืน ทอน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถโอนสิทธิดังกล่าวให้แก่บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
- หากมีกรณีพิพาท ให้ถือคำตัดสินของบริษัทเป็นที่ยุติ และสิ้นสุด
- ในกรณีที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตามรายการฯ นี้ทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารเพื่อรับรางวัล หรือกระทำผิดกฎหมาย หรือกฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐ หรือไม่ดำเนินการใด ๆ ตามเงื่อนไขของรายการฯ นี้ บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกการให้รางวัลทันที หรือดำเนินการใด ๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
- พนักงานของ บริษัท ทรู ดิจิตอล แอนด์ มีเดีย แพลตฟอร์ม จำกัด และบริษัทอื่น ๆ ในเครือบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้องไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ตามที่เห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร
- ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลรับทราบและตกลงให้บริษัท นำภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆได้โดยไม่โต้แย้ง หรือเรียกร้องสิทธิ หรือเงินใด ๆ ทั้งสิ้น

สิ้นสุด : 15/09/62

ลูกค้าทรู ลดสูงสุด 50% ที่ 65 ร้านค้าทั่วประเทศที่มีสัญลักษณ์โครงการเท่กับทรู

ดูรายละเอียดร้านค้าที่ร่วมแคมเปญได้ที่ www.trueyou.net/promo/chillinstyle/

 

สิ้นสุด : 15/09/62
 TrueYou : chill in style